ANKARA ÜNİVERSİTESİ LATİN AMERİKA ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

 1. a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
 2. b) Merkez (LAMER): Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezini,
 3. c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

 1. d) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
 2. e) Üniversite: Ankara Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Amerika kıtasının orta ve güney bölgeleri hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, bu bölgelerde faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık desteği vermek ve gerekli uzmanların yetiştirilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. a) Amerika kıtasının orta ve güney bölgeleri ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarını yayımlamak, Amerika kıtasının orta ve güney bölgeleri konusunda araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
 2. b) Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
 3. c) Amerika kıtasının orta ve güney bölgeleri ile ilgili iç ve dış yayınları toplayarak referans kaynağı olabilecek bir kütüphane ile film, fotoğraf, slayt ve benzeri belgelere dayalı arşiv ve dokümantasyon birimi kurmak,

ç) Amerika kıtasının orta ve güney bölgeleri ile ilgili ulusal ve uluslararası seminer, konferans, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek ve anılan bölge ülkelerinde Türkiye’yi tanıtıcı bilimsel çalışmalar yapmak,

 1. d) Amerika kıtasının orta ve güney bölgeleri hakkında araştırma yapmak isteyen bilim adamlarının projelerini desteklemek,
 2. e) Amerika kıtasının orta ve güney bölgeleri ile ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile kişilere danışmanlık hizmeti sağlamak,
 3. f) Amerika kıtasının orta ve güney bölgelerinde konuşulan dillerle, bu bölgelerin toplumsal, siyasal, kültürel, iktisadi, hukuki yapılarıyla ilgili eğitim faaliyetleri düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Yönetim Organlarının

Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. a) Müdür,
 2. b) Yönetim Kurulu,
 3. c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, bu Yönetmelikte tanımlanan görevlerini yerine getirebilmek için Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi temsil etmek,
 2. b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
 3. c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,

 1. d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak,
 2. e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,
 2. b) Bir sonraki yılın bütçesini hazırlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Amerika kıtasının orta ve güney bölgeleri ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla onbeş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.