2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı
Ders Programına Aşağıdaki Linkten Erişebilirsiniz
ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURULARI
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında”Özel Öğrenci” başvuruları 27 Ocak – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adayların istenilen belgelerin bir nüshasını Anabilim Dalımıza, diğer nüshasının ise Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında istenilen belgelere ve ayrıntılı bilgiye http://sosbilens.ankara.edu.tr/   adresinden ulaşabilirsiniz.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ’NÜN 22.11.2017 TARİH VE 78 SAYILI ENSTİTÜ KURUL KARARI GEREĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI DURDURULMUŞTUR.
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VE ÖNCESİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 30 KREDİ + 1 DÖNEM PROJESİ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 30 KREDİ + 1 SEMİNER + 1 UZMANLIK ALAN DERSİ + 1 TEZ ÇALIŞMASI

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ VE SONRASI KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 30 KREDİ + 1 DÖNEM PROJESİ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 21 KREDİ + 1 SEMİNER + 1 UZMANLIK ALAN DERSİ + 1 TEZ ÇALIŞMASI

Tezli yüksek lisans programı için tamamlama süresi kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.


Tezsiz yüksek lisans programı için tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

İKİ DÖNEM ÜST ÜSTE KAYIT YENİLEMEYEN ÖĞRENCİNİN KAYDI SİLİNİR. 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

Latin Amerika bölgesindeki ülkelerin bağımsızlık süreçleri çerçevesinde gelişen ekonomik, sosyal ve siyasi olayların araştırılması ve incelenmesi ile Latin Amerika bölgesindeki ülkelerin bağımsızlık süreçleri sonucunda: Kuruluş bölgesi, ekonomik, siyasi ve sosyal faaliyetleri ve dini örf ve adetleri incelenecektir.

Öğrencilere Latin Amerika sanatını meydana getiren sosyokültürel, ideolojik ve tarihsel arka planı hakkında bilgi vermek, onların mimarlık ve sanat eserleri ile müzelere karşı ilgisini sağlamak, konu hakkında yapılan belli başlı yayınları tanıtmak
Yerli halkların kurduğu Maya, Aztek ve İnka medeniyetlerine ait binalar ile Kolomb sonrası buraya gelen halklar tarafından meydana getirilmiş olan kiliseler, saraylar, bunlara ait eşyalar ve kilise dışında gelişen resim ve heykel sanatının oluşumunu sağlayan etkenler ve üsluplar. Bu sebeple Avrupa’da doğup Latin Amerika sanatını besleyen Endülüs sanatı ile Roman, Gotik, Rönesans, Barok, Ampir, Empresyonizm, Ekspresyonizm ve Kübizm gibi üsluplar.

İspanyol İmparatorluğu (İspanyolca: Imperio Español), beş kıtada toprağı olan, dünyanın ilk küresel imparatorluğudur. İspanyol İmparatorluğu, İspanya veya İspanya hükümdarları tarafından fethedilen, miras kalan veya el konan arazileri kapsar. Bu arazilere Kuzey ve Güney Amerika’nın geniş kesimleri de dahildir. Hak iddia edilen ancak hiç ele geçirilemeyen topraklar da mevcuttur. Toplam arazilerin yüzölçümü 18. yüzyılın sonunda 18 milyon kilometre kare civarındadır. 16. ve 17. yüzyıllardaki kıtalararası yapısına rağmen koloni imparatorluğu deyimi 1768 yılı itibarıyla kullanılmaya başlanmıştır.
Kastilya, Portekiz ile birlikte Avrupa kıtasındaki coğrafi keşiflerin ve okyanus ötesi ticaret yollarının öncüsüydü. Ticaret yolları, Atlantik Okyanusunda İspanya ile Amerika kıtasını, Pasifik Okyanusunda ise Filipinler üzerinden Asya ile Meksika’yı birleştirilmekteydi. İspanyol fatihler Amerika’da, Asya’da, Afrika’da ve Okyanusya’da çok değişik kültürel özelliklere sahip toprakları keşfetmiş ve ele geçirmiştir. İspanya ve daha öncesinde Kastilya Krallığı büyüyerek, bu bölgeleri kolonileştirmiş ve dünyada o zamana kadar görülmemiş büyüklükte bir ekonomiye sahip olmuştur. 1580 yılında Portekiz İmparatorluğunun da kapsanması[3] ve Amerika’daki kolonilerin 19.yüzyılda kaybedilmesi arasında geçen süre zarfında toprak büyüklüğü olarak en büyük imparatorluklardan birisidir.

Ulusal güvenlik doktrini vasıtasıyla askeri hükümetlerin ideolojik gerekçesi. Bu doktrin, Birleşik Devletler başı çekmek üzere, kapitalist sistemin merkez ülkelerince Sovyetler Birliğine karşı bir ihtilaf oluşturmuş ve askeri rejimlerin baskıcı tutumlarına gerekçe olarak kullanılmıştır.

  • Şili Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Sn. Paulino Toledo seminer ve sunumları ile derse katkı sağlayacaktır.

Orta düzeyde İspanyolca dilbilgisi ve günlük konuşmada kullanılan İspanyolca kalıplarını öğretmek
İspanyol Alfabesi, Geniş Zaman, İsimler, İşaret ve İyelik Sıfatları, Sıfatlar, İşaret, İyelik ve şahıs zamirleri

Derste genel olarak sosyal bilimler alanına özgü yöntem bilgisi kazandırılmak amaçlanmaktadır.

Bu dersin amacı; Latin Amerika ülkelerindeki güncel sorunları tarihsel bağlamı ile birlikte değerlendirmek, bu sorunların toplum, siyaset ve ekonomi düzeylerindeki yansımalarını ve etkileşimini karşılaştırmalı olarak incelemek ve sorunların ortaya çıkış ve çözüm süreçlerinde siyasal kurumların ve kültürün etkisini analiz etmektir.
Latin Amerika ülkelerinin siyasal kurumsal (devlet, hükümet, meclis, parti ve seçim sistemleri) yapılarının karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi, kalkınma ve demokrasi ana temaları ekseninde bu ülkelerdeki göç, toplumsal eşitsizlikler, şiddet ve çatışma gibi temel sorunların tanımlanması, 21. yüzyılda yaşanan temel krizlerin değerlendirilmesi, toplumsal hareketlerin incelenmesi, güncel sorunların ana akım medya kuruluşlarında ve etkili siyasal figürlerin söylemlerinde ele alınışı ile ilgili ülke düzeyinde örnek incelemelerin yapılması.

  • “Latin Amerika’da Güncel Sorunlar” Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu koordinatörlüğünde Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen tarafından yürütülmektedir.

Dersin amacı, katılımcıların Latin Amerika ülkelerinin tarihsel ve coğrafi gerçekliğinin bir parçası olarak ele alınabilecek eğitim süreçlerini, gerek ülkeler bakımından gerekse bütüncül bir şekilde görmelerini, farklılık ve benzerlikleri eleştirel bir perspektiften değerlendire bilmelerini sağlamaktır.

Latin Amerika’daki en eski insan varlığı
Modern insanın Dünya’ya yayılışı

Bu ders içerisinde 20. yüzyıl boyunca Latin Amerika kalkınma tarihi incelenecektir. Temel konular; kalkınma tarihine tarihsel bakış, ithal ikameci süreçler, borç krizi, döviz kuru politikaları, finansal krizler ve yapısal uyum politikaları olacaktır. Bu derste, Latin Amerika ülkelerinin kalkınma stratejileri ve kalkınma sorunları uygulamalı ekonomik analizler yoluyla tarihsel süreç içerisinde incelenecektir.
Öncelikle dersi alan öğrencilere iktisadi ve istatistiksel analizin temel kavramları gösterilecektir. Bu sayede öğrenciler politik iktisadın yanında iktisadi ve istatistiki kavramlar temelinde kalkınma deneyimlerini analiz edeceklerdir. Latin Amerika coğrafyası tanıtılacak ve büyüme/kalkınma kavramları üzerine tartışma gerçekleştirilecektir.Kolonyal dönem ve bağımsızlık hareketleri incelenecek ve ithal ikameci strateji anlatılacaktır. Borç krizi ve sonrasında kıtada egemen olan neoliberal politikalar 90’lı yıllarda görülen krizler eşliğinde anlatılacaktır.

Latin Amerika ülkelerinin siyasal sistemleri, karşılaştırmalı bir yöntemle incelemek ve bu ülkelerin siyasal farklılıklarını ve benzerliklerini çözümleme yeteneğini öğrencilere kazandırmak. Ders kapsamında, Latin Amerika ülkelerinin hükümet sistemleri, seçim sistemleri ve parti sistemleri, karşılaştırmalı siyasal sistemlerle ilgili temel teorik yaklaşımlar ve metodlar kullanılarak incelenir.